OPLYSNINGSPLIGT

OPLYSNINGSPLIGTRyder Hoffmann Advokater er etableret på følgende adresse:


Lyndbyparken 20

Lyndby

4070 Kr. Hyllinge


CVR-nummer er: 40720510


Ryder Hoffmann Advokater er organiseret som enkeltmandsvirksomhed.


Ryder Hoffmann Advokater er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet og Danske Advokater. 


Ansvarsforsikring og garantiordning


I overensstemmelse med Advokatsamfundets regler, har Ryder Hoffmann Advokater tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti, dette hos HDI Danmark, Indiakaj 6, 2100 København Ø. Ansvarsforsikringen dækker al udøvelse af advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.


Aftaleklausuler


Ryder Hoffmann Advokater anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette
aftales med klienten.


Tilsyn og klageadgang


Ryder Hoffmann Advokater er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.


I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af Ryder Hoffmann Advokater og/eller utilfredshed med en advokats adfærd, kan klienten klage over salærets størrelse og/eller adfærden til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk. postkasse@advokatnaevnet.dk


Prisoplysninger


Honorar fastsættes i overensstemmelse med den indgåede honoraraftale. Honoraret tillægges moms, medmindre der gælder særlige undtagelser i henhold til gældende lovgivning. Det aftales endvidere, om der løbende skal fore tages aconto afregning, eller om der afregnes ved sagens afslutning. Betalingsbetingelser er 14 dage. Ved forsinket betaling beregnes renter i henhold til rentelovens bestemmelser.


Behandling af personoplysninger


Som en del af rådgivningen, modtager Ryder Hoffmann Advokater forskellige oplysninger, herunder dokumenter fra klienter, hvor der nogle gange indgår personoplysninger. Disse data opbevares digitalt (på en individuel sag) og i nogle situationer også på en fysisk (individuel) sag.


Der kan i forbindelse med sagens behandling fremkomme supplerende oplysninger. De kan komme fra eksempelvis modparter, andre rådgivere, myndigheder og domstole. Oplysningerne kan tillige være indhentet af Ryder Hoffmann Advokater.


1. Dataansvarlig

Ryder Hoffmann Advokater er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som modtages.


Kontaktoplysninger er:


Ryder Hoffmann Advokater

Lyndbyparken 20

4070 Kr. Hyllinge


CVR-nr.: 40720510


Telefon: +45 60105534[


Mail: crh@rhadv.dk


2. Hvad er personoplysninger

Personoplysninger kan for eksempel være personnumre, registreringsnumre, et billede, et fingeraftryk, en stemme, lægejournaler eller biologisk materiale, når det i praksis er muligt at identificere en person ud fra oplysningerne eller i kombination med andre. Man siger, at oplysningen er "personhenførbar".


Databeskyttelsesforordningen opdeler personoplysninger i tre typer:


 • Almindelige oplysninger,
 • Særlige kategorier af oplysninger (følsomme oplysninger) og
 • Oplysninger om straffedomme og lovovertrædelser eller tilknyttede sikkerhedsforanstaltninger. 


Almindelige personoplysninger (ikke-følsomme personoplysninger) - artikel 6 i databeskyttelsesforordningen

Almindelige personoplysninger omfatter alle oplysninger, der ikke er klassificeret som særlige kategorier af oplysninger (følsomme personoplysninger). Det kan for eksempel være identifikationsoplysninger som navn og adresse eller oplysninger om økonomi, skat, gæld, væsentlige sociale problemer, andre rent private forhold, sygedage, tjenstlige forhold, familieforhold, bolig, bil, eksamen, ansøgning, CV, ansættelsesdato og -stilling, arbejdsområde og arbejdstelefon.


Særlige kategorier af personoplysninger (følsomme personoplysninger) - artikel 9 i databeskyttelsesforordningen

Følsomme personoplysninger er udtrykkelig afgrænset i databeskyttelsesforordningen, og adgangen til at behandle sådanne oplysninger er snævrere end ved almindelige personoplysninger. 


Følsomme oplysninger er oplysninger om:


 • Race og etnisk oprindelse
 • Politisk overbevisning
 • Religiøs eller filosofisk overbevisning
 • Fagforeningsmæssige tilhørsforhold
 • Genetiske data
 • Biometriske data med henblik på entydig identifikation
 • Helbredsoplysninger
 • Seksuelle forhold eller seksuel orientering.


Kun de oplysninger, der er nævnt ovenfor, er følsomme personoplysninger.


Oplysninger om strafbare forhold - artikel 10 i databeskyttelsesforordningen og § 8 i databeskyttelsesloven

Oplysninger om strafbare forhold anses efter databeskyttelsesforordningen for almindelige personoplysninger og er særskilt reguleret i databeskyttelsesloven.


Der skal anlægges en ganske vid forståelse af begrebet strafbare forhold. Begrebet omfatter således ikke kun oplysninger om overtrædelse af lovgivning, uden at det har udløst eller kan udløse et egentligt strafansvar, men også eventuelle andre sanktioner, som f.eks. rettighedsfrakendelse.


Det er imidlertid ikke enhver oplysning om et muligt strafbart forhold, herunder enhver anmeldelse til politiet, der kan anses for omfattet. En anmeldelse til politiet må således i en eller anden form antages at være underbygget, førend der er tale om oplysninger om strafbare forhold.


3. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger

Formålet med at behandle personoplysninger, er at kunne varetage klientens interesser i de konkrete sager, hvor oplysningerne indgår.


Retsgrundlaget for at indhente og behandle oplysningerne er:


 • Det er nødvendigt for at opfylde kontrakten med klienter,
 • For at varetage klientens legitime/berettigede interesser, eller
 • for at fastlægge, påberåbe eller forsvare klientens retskrav.


Behandlingen sker efter databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, c eller f, artikel 9, stk. 2, litra f, eller databeskyttelseslovens § 8, stk. 3, alt afhængigt af den konkrete sag. Behandling af CPR-numre er efter databeskyttelseslovens § 11.

 

4. Videregivelse af personoplysninger

Personoplysninger behandles og videregives alene, i det omfang det er nødvendigt for, at Ryder Hoffmann Advokater kan varetage klientens interesse.


En videregivelse af personoplysninger vil derfor være som led i den konkrete sagsbehandling, og typisk til offentlige myndigheder, domstolene, herunder sagkyndige, der skal foretage syn & skøn under en retssag, speciallæger, der skal afgive erklæringer, modparter og deres rådgivere og lignende.


Ryder Hoffmann Advokater har tekniske og organisatoriske foranstaltninger til sikring mod uautoriseret adgang til, tab eller ødelæggelse af de personlysninger og anden data, som er undergivet advokatvirksomhedens ansvar.


5. Opbevaringsperiode

Ryder Hoffmann Advokater opbevarer personoplysninger, så længe der er en retlig interesse for dette, hvilket afgøres ud fra en konkret vurdering af oplysningernes betydning for den enkelte sag, sammenholdt med de gældende forældelsesregler. Hvis der er en relevant retlig interesse, vil opbevaringen kunne ske i en længere periode.


6. Den registreredes rettigheder

Den registrerede har efter databeskyttelsesforordningen:


 • ret til at få indsigt i de oplysninger, der behandles
 • ret til at få urigtige oplysninger berigtiget eller slettet
 • ret til i visse tilfælde at få begrænset behandlingen, så den fremover – bortset fra opbevaring – kun må ske efter samtykke eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser,
 • ret til i visse tilfælde at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af oplysningerne, og
 • ret til at modtage de registrerede personoplysninger i struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, og at få overført personoplysningerne til en anden dataansvarlig uden hindring.


Der gælder dog særlige regler for oplysninger, der er indhentet og opbevares ihht. hvidvaskloven.


Der henvises til Datatilsynets vejledning om registreredes rettigheder.


Ryder Hoffmann Advokaters behandling af personoplysninger er underlagt Datatilsynet, hvortil der kan klages, såfremt behandlingen findes utilfredsstillende.


Datatilsynets kontaktoplysninger: www.datatilsynet.dk.


Regler mod hvidvask


Advokatvirksomheder og advokater er omfattet af hvidvaskloven, og har derfor pligt til at indhente og opbevare identitetsoplysninger på klienter.


Virksomheder og personer, der er omfattet af loven, har i visse tilfælde en pligt til at videregive oplysninger om deres mistanke om hvidvask og terrorfinansiering. For advokaters vedkommende er der en særlig undtagelse i loven, idet oplysningerne kan være omfattet af advokatens tavshedspligt.


Hvis en advokat, i tilfælde hvor advokaten er omfattet af loven, har viden om, mistanke om eller rimelig grund til at formode, at en transaktion, midler eller en aktivitet har eller har haft tilknytning til hvidvask eller terrorfinansiering, skal advokaten straks underrette SØIK eller Advokatsamfundets sekretariat. I sidstnævnte tilfælde foretager Advokatsamfundet en vurdering af, om der er underretningspligt og videresender i givet fald underretningen til SØIK. En underretning til SØIK eller Advokatsamfundets sekretariat er ikke omfattet af persondatalovens indsigtsret.


En advokat er undtaget fra underretningspligten vedrørende oplysninger, som advokaten modtager fra en klient i forbindelse med, at advokaten ”fastslår klientens retsstilling”. Det samme gælder oplysninger modtaget i forbindelse med, at advokaten forsvarer eller repræsenterer klienten under eller i forbindelse med en retssag, sag ved Landsskatteretten eller sag ved voldgiftsret. Denne undtagelse gælder, hvad enten oplysninger modtages før, under eller efter gennemførelse af sagen.

Oplysninger, som er indhentet efter krav herom i loven, må udelukkende benyttes til forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering. Advokatens oplysninger om klientens identitet mv. kan altså ikke inddrages i andre sammenhænge, medmindre advokaten direkte eller indirekte har fået tilladelse hertil.


Følgende oplysninger indhentet i medfør af lovens bestemmelser skal opbevares i fem år fra klientforholdets ophør:


 1. Oplysninger indhentet i forbindelse med opfyldelse af kravene om kundekendskabsprocedurer, herunder identitets- og kontroloplysninger samt kopi af foreviste legitimationsdokumenter,
 2. Dokumentation for og registreringer af transaktioner, der gennemføres, og
 3. Dokumenter og registreringer vedrørende undersøgelser gennemført


Oplysningerne skal slettes, når opbevaringsperioden udløber. Oplysninger, der – udover til brug ved opfyldelsen af lovens krav – tillige er indhentet som en nødvendig del af advokatens bistand til klienten, skal ikke slettes, men slettes i overensstemmelse med persondatalovens regler herom. Det kan eksempelvis gælde cpr. nr., der tillige er indhentet til brug for berigtigelse af en ejendomshandel.$ 00.00